دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، دی 1390 
6. نوایی؛ مذهب و تصوف

عطاءالله حسنی؛ امیر نعمتی لیمائی