دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، بهار 1391 
1. سیاست های راه سازی شاهان هخامنشـــــی

دکتر علاء الدین آذری؛ مهناز بابایی توسکی


7. زن و جادو در اسطوره و تاریخ

دکتر عبدالعزیز موحدنساج؛ فریبا امین زاده زرگر


8. تفکر تاریخی ارجاء و مرجئه در بوته نقد

شهاب الدین وحیدی مهرجردی؛ عبداله رحیمی