دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، تابستان 1391 
8. واکاوی مانی و آموزه هایش در زمان شاپور اول

دکترمحمدکریم یوسف جمالی؛ مهناز بابایی توسکی