دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، زمستان 1391 
6. دانش حسابداری در فرایند امپراتوری هخامنش

دکتر سید عباس هاشمی؛ دکتر کیوان لولویی؛ محسن حسنی