دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، بهار 1392 
2. خط شناسی و تاریخ خطوط در دوره اسلامی

دکتر امیرتیمور رفیعی؛ لیلا کاویانی اسکندری؛ مهرناز کاویانی اسکندری


3. هندسه فرهنگ سیدالشهداء

دکتر حمید رضا صفاکیش؛ سیدمحمدعلی موسوی