دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، تابستان 1392 
6. بررسی مقایسه سلطنت داریوش یکم(486 - 522ق.م)و خشیارشا یکم (465 -486 ق.م)

دکتر نادر میرسعیدی مجدآبادی؛ فاطمه داودآبادی؛ فتانه یوسفی