دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، پاییز 1392 
5. اخلاق علوی در پرتو الزامات روابط دیپلماتیک

دکتر کیوان لولوئی؛ سید محمد جعفری نژاد؛ ابوالقاسم باباتبارسرخی


6. نماد مذهبی در مراسم تاجگذاری شاهان ساسانی

دکتر نادر میر سعیدی؛ فاطمه داود آبادی؛ فتانه یوسفی