دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، دی 1392 
3. روابط سیاسی ایران و روسیه در عصرناصرالدین شاه

دکترامیر تیمور رفیعی؛ فاطمه(نعیمه) حسین خراسانی


7. تاریخ تحول شرکت های چند ملیتی

صفحه 147-186

محمد رضا پاسبان؛ علی اصغر آقایی