دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، زمستان 1392 
3. روابط سیاسی ایران و روسیه در عصرناصرالدین شاه

دکترامیر تیمور رفیعی؛ فاطمه(نعیمه) حسین خراسانی