دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، بهار 1393 
4. پیدایی دولت حمدانیان و بررسی اوضاع اجتماعی آن دوران

عباسعلی فراهتی؛ دکتر محمد اکبری نصرآبادی؛ شکریه حیدری


5. ایران گرایی طاهریان

دکتر جواد سخا؛ قوام الدین کریمی کلایه


6. نقش برادران رشیدیان در کودتا 28 مرداد1332

دکتر محمد رضا حامدی؛ سمیه نیک نیا؛ سیده نجمه دهقانی