دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، تابستان 1393 
4. واکاوی ماهیّت قیام محمّد نفس زکیه

فاطمه دوست قرین؛ دکترحبیب زمانی محجوب