دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، پاییز 1393 
4. پژوهشی بر حقوق ، دستمزد و مواجب در دوران هخامنشیان

دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ مرضیه صدیقی هفشجانی