دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، دی 1393 
3. ولایت رضوی در آیینه اشعار شاعران عرب و فارسی زبان

دکتر مصطفی فقیه اسفندیاری؛ سارا زمانی رنجبر گرمرودی


4. بررسی ریشه های توسعه نیافتگی سیاسی در استان لرستان

دکتر علی فلاحی سیف الدین؛ دکتر علی امیری؛ داراب ولی زاده


5. نقش متقابل فرهنگ و تمدن درشهر کاشان (مطالعه موردی مسجد آقابزرگ)

محمد جعفر حسام محمدی؛ دکتر عبد الله موحدی محب؛ دکتر محمد اکبری نصرآبادی