اهداف و چشم انداز

فصلنامة  تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات ، نشریه‌ای  جهت چاپ نتایج تحقیقات علمی  پژوهشگران حوزه تاریخ  ایران و جهان در قالب مقالات علمی پژوهشی است که در سال، 4 شماره  منتشر می­شود. این نشریه مقالاتی تالیفی در حوزه­های متعدد تاریخی، چون تاریخ اجتماعی- تاریخ سیاسی- تاریخ اقتصادی- سلسله­ های تاریخی، ایران پیش از اسلام، بعد از اسلام و تاریخ اسلام  و در کلی هر آنچه را در حوزه تاریخ توسط استادان، پژوهشگران، محققان، دانشجویان در قالب ایده­های جدید و بکر و همچنین با محتوی  علمی و پژوهشی و با تاکید بر پژوهش محور بودن منتشر سازد.  است. از اهداف نشریه حاضر پوشش دادن تاریخ ایران پیش از اسلام- تاریخ ایران اسلامی- تاریخ اسلام- و همچنین در حوزه های سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، دینی، نظامی، روش تحقیق...است. 

همچنین این نشریه اهتمام ویژه ای به چاپ مقالات بین رشته ای با مضمون تاریخی در زمینه اهی مختلف دارد.

 از جمله اهداف نشریه پژوهشهای علوم تاریخی گردآوری و انتشار مقالات  در حوزهای زیر و همچنین گسترش و توسعه نوآوری نظری یا روش شناختی در حوزه های متعدد تاریخی چون؛

  • - تاریخ اجتماعی ایران
  • - تاریخ  ایران در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دینی، فرهنگی
  • - آداب و رسوم، سنن، فرهنگ ها، خرده فرهنگ
  • -  بررسی تاریخی در حوزه های سیر تحول یک رسم، سنت، آیین، هنجار، قانون، عادات، سبک زندگی، شیوه‌های معیشتی، حکومت‌داری، تعلیم و تربیت  ، اقتصاد و.....( بین رشته ای )
  • -  تاریخ معاصر
  • -تاریخ انقلاب اسلامی و تحولات آن
  • -  تاریخ ایران پیش از اسلام
  • تاریخ ادیان
  • بررسی احوال واثار علمی فرهنگی اجتماعی  شخصیت ها ی تاریخی