راهنمای نویسندگان

 راهنمای نگارش و تنظیم مقاله :

مقالات الزاما" باید شامل قسمتهای زیر باشد:

1- عنوان مقاله  2- چکیده فارسی(به همراه کلید واژه)، 3- مقدمه ، 4- بحث ،5- نتیجه گیری 6- ،سپاسگزاری(اختیاری) 7- منابع و مراجع 8  -  عنوان مقاله به انگلیسی 9- چکیده به انگلیسی  به ترتیب باشد. .

در مقالات با چند نویسنده ، مسؤول مکاتبات  در مقاله حتما مشخص شود.

 

قواعد تایپی :

مقالات باید حدکثر در 25 صفحه با فرمت زیر و با نرم افزارWORD آماده  شده باشند

اندازه کاغذ  175*245 mm

 حاشیه ها : 2,5 cm از بالا، پائین ،چپ وراست

اندازه و نوع قلم عناوین اصلی ( Btitr- اندازه 9 ) شامل عنوان مقاله- نام نویسندگان - مقدمه  - بحث –نتیجه گیری و منابع(منظور فقط خود عناوین است)

اندازه و نوع قلم وابستگی اساتید به دانشگاه مربوطه: (B Lotus – اندازه 10)

اندازه و نوع قلم کلیه متون داخلی (B Lotus – 12)

اندازه ونوع قلم چکیده فارسی (B Lotus – اندازه 10)

اندازه ونوع قلم عنوان انگلیسی(  Times New Roman- اندازه 14- bold )

اندازه ونوع قلم چکیده انگلیسی (Times New Roman- اندازه 10)

 

نحوه ارسال مقاله در وب سایت مجله

به غیر تکمیل بخش های لازم  در سایت ،فایل های زیر  باید به شرح زیر آماده و  در سایت بار گزاری  شود

1-   فایل word مقاله کامل    همراه با عنوان و چکیده انگلیس  بدون ذکر نام نویسندگان  با نام   paper.docx

2-  فایل word  نویسندگان  دارای 2 بخش شامل  نام و نام خانوادگی نویسندگان و وابستگی آنها به فارسی  و نام و نام خانوادگی و وابستگی آنها به انگلیسی  به نام     Atuhors.docx

 

 

 رعایت نکات زیر در نگارش بخشهای مختلف الزامی است :

 

عنوان  باید رسا وگویا باشد وحداکثر از 15 واژه تشکیل شده باشد.

 

چکیده فارسی وانگلیسی باید حداکثر 150 واژه داشته باشد و دارای 3 تا 5  کلید واژه باشد..

 

چکیده انگلیسی باید دقیقاً مطابق با چکیده فارسی تهیه گردد..

 

 مقدمه باید طرح مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه به طور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد .

 

بحث و نتیجه گیری باید شامل مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات مشابه باشد. جزئیات اطلاعات نباید مجدداً در بحث تکرار شود. در این زمینه باید بر جنبه- های جدید و مهم مطالعه و نتایج به دست آمده از آنها تأکید شود .

 

عناوین جدول ها در بالا و عناوین شکل ها در زیر آنها نوشته شود. از به کار بردن عنوان هایی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و آن ها با عنوان "شکل" درج شوند. همه اعداد، واحدها و مقیاس ها در جدول ها و شکل ها و سایر قسمت های مقاله باید به فارسی باشند. واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد عکس ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.

 

سپاسگزاری باید از تمامی افرادی که جزو نویسندگان نمیباشند و در زمینه علمی، نوشتاری و ... کمک کردهاند و همچنین از سازمانهای تأمین کننده منابع مالی و امکانات مورد نیاز، قدردانی به عمل آید .

 

منابع کلیه ارجاعات باید در متن بر اساس ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه در میان پرانتز آورده شود. مثال؛ (شفیعی کدکنی، 1370 : ص304 ) اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، فقط به ذکر نامخانوادگی نویسنده اول و سپس “همکاران” و یا بهصورت لاتین (et al.،) اکتفا شود (. شفیعی کدکنی و همکاران، 1370 : ص304)

 

( از ارجاع با شماره و به صورت پی نوشت خودداری گردد فقط وفقط در صورت نیاز به ادای توضیحات بیشتر از پی نوشت استفاده شود ).  

 

منابع و مآخذ استفاده شده در متن باید در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر ذکر شود :

 

الف: کتاب

 

نام خانوادگی (شهرت)، نام .(سال انتشار). نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر: نام ناشر، نوبت چاپ .

 

ب: نشریه یا مجله:

 

نام خانوادگی (شهرت)، نام .(سال انتشار). «عنوان مقاله» نام نشریه، شماره دوره، صفحات مقاله (از ص تا ص(

 

ج: مجموعه مقالات

 

نام خانوادگی، نام .( سال انتشار). عنوان مقاله «درون گیومه»، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله ( از ص تا ص )

 

د: سایتهای اینترنتی

 

 نام خانوادگی، نام .(آخرین تاریخ). «عنوان موضوع»، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک .

 

هـ : لوح فشرده

 

نام خانوادگی، نام .( سال انتشار). عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر: نام ناشر.