اعضای هیات تحریریه

مجله تاریخ محلات ضمن بهره گیری از راهنمایی اساتید برجسته تاریخ کشور در دانشگاه های مختلف ، از عزیزان زیر در هیئت تحریریه خود بهره می جوید

مدیر مسئول

دکتر امیر تیمور رفیعی

تاریخ هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

amtera.jhiaumahallat.ac.ir

سردبیر

دُکترسید اصغر محمود آبادی

تاریخ استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

chiefeditor.jhiaumahallat.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامحسین زرگری نژاد

تاریخ پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران

fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
zargariiaumahallat.ac.ir

دکتر علاءالدین آذری

تاریخ استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه تهران

azari.jhiaumahallat.ac.ir

دکتراسماعیل حسن زاده

تاریخ دانشیار تاریخ دانشگاه الزهرا

adabiat.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub7/pdf/rezomeh/D-hasanzadeh.pdf
e.hasanzadehalzahra.ac.ir

دکترحسین مفتخری

تاریخ استاد تمام تاریخ دانشگاه خوارزمی

mo.jhiaumahallat.ac.ir

دکتر ستار عودی

دانشیار گروه تاریخ واحد نهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی

oudiiaumahallat.ac.ir

دکترفریدون الهیاری

تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

elahiari.jhiaumahallat.ac.ir

دکترحسین زمانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

zamani.jhiaumahallat.ac.ir

مدیر اجرایی

محمد علی علی آبادی

هیئت علمی

geo.aliabadigmail.com