اعضای هیات تحریریه

مجله تاریخ محلات ضمن بهره گیری از راهنمایی اساتید برجسته تاریخ کشور در دانشگاه های مختلف ، از عزیزان زیر در هیئت تحریریه خود بهره می جوید

سردبیر

ُسید اصغر محمود آبادی

تاریخ استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

chiefeditor.jhiaumahallat.ac.ir

مدیر مسئول

امیر تیمور رفیعی

تاریخ هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

amtera.jhiaumahallat.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

فریدون الهیاری

تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

elahiari.jhiaumahallat.ac.ir

علاءالدین آذری

تاریخ استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه تهران

azari.jhiaumahallat.ac.ir

اسماعیل حسن زاده

تاریخ دانشیار تاریخ دانشگاه الزهرا

adabiat.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub7/pdf/rezomeh/D-hasanzadeh.pdf
e.hasanzadehalzahra.ac.ir

حسین مفتخری

تاریخ استاد تمام تاریخ دانشگاه خوارزمی

mo.jhiaumahallat.ac.ir

سید اصغر محمود آبادی

تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

chiefeditor.jhiaumahallat.ac.ir

امیر تیمور رفیعی

تاریخ استادیار گروه تاریخ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

www.amirteymourrafiei.ir
amtera.jhiaumahallat.ac.ir

حسین زمانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

zamani.jhiaumahallat.ac.ir

مدیر اجرایی

محمد علی علی آبادی

هیئت علمی

geo.aliabadigmail.com