اعضای هیات تحریریه

مجله تاریخ محلات ضمن بهره گیری از راهنمایی اساتید برجسته تاریخ کشور در دانشگاه های مختلف ، از عزیزان زیر در هیئت تحریریه خود بهره می جوید

اعضای هیات تحریریه

دکترحسین مفتخری

تاریخ استاد تمام تاریخ دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/480/%D8%AD%D9%80%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%AE%D9%80%D8%B1%DB%8C
mo.jhiaumahallat.ac.ir


زمینه های پژوهشی:

اسلام در ابران

ملل و نحل

روش شناسی و تاریخنگاری

 

زمینه های تدریس:

مباحث نظری تاریخ (فلسفه تاریخ، تاریخنگاری، مبانب علم تاریخ، جامعه شناسی تاریخی و ...)

تاریخ فرق و مذاهب

تاریخ ایران از اسلام تا مغول

 

تجارب کاری:

عضو هیئت ممیزه دانشگاه خوارزمی

 عضو شورای پژوهشی دانشگاه خوارزمی

عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی تاریخ

عضو هیئت مدیره مجلات علمی – پژوهشی