اعضای هیات تحریریه

مجله تاریخ محلات ضمن بهره گیری از راهنمایی اساتید برجسته تاریخ کشور در دانشگاه های مختلف ، از عزیزان زیر در هیئت تحریریه خود بهره می جوید

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدکریم یوسف جمالی

تاریخ استاد تمام گروه تاریخ ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

research.iaun.ac.ir/pd/yousefjamali/HTMLShowResume_Papers_Fa.php
yosef.jamali.j.2000yahoo.com


http://www.safavica.ir/yousefjamali/