پیوستن اعضا جدید به هئیت تحریریه مجله

با موافقت   اساتید ارجمند  آقایان دکتر  غلامحسین زرگری نژاد ،دکتر محمد کریم یوسف جمالی ،و دکتر ستار عودی به عضویت در هئیت تحریریه  مجله تاریخ ، اقدامات مقتضی جهت دریافت مجوز های لازم و بهره مندی از خدمات وتجربیات و اندیشه این اساتید  درمجله تاریخ صورت گرفت .