دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأملی بر تأثیرات احمد احسایی بر تاریخ سیاسی امنیتی قاجار در ربع اول قرن نوزدهم میلادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

جواد عباسی کنگوری؛ امیر تیمور رفیعی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


2. روشنفکران و نخبگان سه گانه عصر پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

مصطفی میرزایی؛ علی بیگدلی؛ عباسقلی غفاری فرد


3. فرهنگ و ایدئولوژی در عملکرد انجمن آثار ملی (مطالعة موردی فعالیت انتشارات و کتابخانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

علیرضا اسماعیلی؛ علی بیگدلی؛ مهرناز بهروزی


4. تحلیلی بر جایگاه دین در تعامل با مدرنیته در اندیشه‌ی روشنفکران دینی پهلوی دوم(مطالعه موردی: شریعتی و بازرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1400

مریم السادات موسوی؛ شکرالله خاکرند؛ حسن الهیاری


5. عنوان مقاله : نقش جراید مخالف در تهران از کودتای 1299 در به قدرت رسیدن رضاشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

محمدرضا اسدپورسعادتلو؛ علی بیگدلی؛ سید محمد ثقفی نژاد


6. شیوع بیماری های مسری در بندر بوشهر در دوره مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

زهرا مروتی؛ علی اکبر خدری زاده


7. تبیین مولفه های رفتاری اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

اسلام کرامتی؛ فریناز هوشیار؛ فیض اله بوشاسب گوشه


8. جغرافیای ‌تاریخی شمال آذربایجان و قفقاز بر پایۀ منابع عصر صفوی( 851-907ق/1455-1501م.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

شهرام پناهی خیاوی


9. واکاوی چگونگی تاثیر نفوذ بهایت و یهود در ساختار قدرت و فروپاشی حکومت پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

سعید جهانگیری؛ امیر خواجه زاده


10. اصلاحات ارضی در آذربایجان با تاکید بر موقوفات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

شهین عسگریار؛ منیژه صدری؛ عزیز طالعی قره قشلاق؛ منیره کاظمی راشد


11. تاثیرات فرهنگی و سیاسی گسترش مذهب تشیع در شبه جزیره دکن (مطالعه موردی حکومت قطب شاهیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

رقیه بابایی حسن سرا؛ محمود سید؛ سید علیرضا واسعی


12. گذری بر تاریخ سیاسی عصر ساسانی با تکیه بر تاج پادشاهان ( مطالعه موردی پادشاهی بهرام اول تا نرسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

مجید جلیل مصیر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ اسماعیل سنگاری؛ احمد کامرانی


13. بررسی چگونگی ورود نگره های روسی به اندیشه های نوگرایانه ایرانی در آغاز دوره قاجار(با تامل بر نمونه آخوند زاده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

اکبر ظریفی؛ سید علیرضا ابطحی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


14. تجلی آیین ور در داستان های تاریخی ,و معاصر قوم بلوچ(نمونه موردی:داستان ملک شاه و الاهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

محمدمسیح هاشمی نیا؛ فاطمه جان احمدی؛ حلیمه میرکازهی نژاد


15. تحلیل تاریخی - جامعه شناختی پیامدهای کشف حجاب با توجه به سیاست نوسازی عصر رضا شاه پهلوی(1300-1320ه.ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

فرشته السادات حسینی بجدنی؛ فیاض زاهد؛ حسین آبادیان


16. تعامل و تقابل شرق و غرب و بازنمود آن در انتقال دانش پزشکی از تمدن اسلامی به اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

محمود اکبری؛ احمد اشرفی؛ محمد نبی سلیم