تعامل و تقابل شرق و غرب و بازنمود آن در انتقال دانش پزشکی از تمدن اسلامی به اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، گروه تاریخ، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار، گروه تاریخ، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران ( نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه تاریخ، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

در جریان تقابل بین دو تمدن اسلامی و تمدن غرب در سده های 5 و 6 هـق، فرصت مساعدی برای انتقال مواریث تمدنی و دستاوردهای فرهنگی و علمی فراهم آمد. حتی جنگهای صلیبی که با هدف نفوذ به اراضی مشرق زمین صورت گرفته بود، موجد آشنائی اروپائیان با سیمای مشعشع مدنیت و فرهنگ اسلام شد. در گذار از تقابل به تعامل تمدنی، دانش پزشکی نیز از حوزه اسلام به تمدن غرب راه یافت و ضرورت افزایش سطح بهداشت و پویش علمی را به اروپا گوشزد نمود. پژوهش حاضر، با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای، برآن است تا به زوایای ناگفته و علل موثر بر فرایند انتقال طب اسلامی به جهان غرب در امتداد تعاملات فرهنگی قرون میانه بپردازد. یکی از جهات مهم در روند همگرائی تمدنی بین دو حوزه شرق و غرب، وام گرفتن علوم و جذب فنون نوآورانه دانشوران مسلمان ، به ویژه در زمینه اقتباس علمی بود. بدین رو، ابداعات و آموزه های اطبای مسلمان و پیشرفتهای جهان اسلام در حوزه بهداشت و پیراپزشکی، نظر اروپائیان را جلب کرد و با ترجمه آثار مسلمین، به موج رنسانس در غرب دامن زد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction and confrontation between East and West and its representation in the transfer of medical knowledge from Islamic civilization to Europe

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Akbari 1
  • ahmad ashrafi 2
  • Mohammad Nabi Salim 3
1 -Ph.D.Student of Islamic Histiry, Department Of History, Humanities Sciences College, Shahrood Branch, Islamic Azad Univercity, Shahrood, Iran
2 - Asistance Professor, Department Of History, Humanities Sciences College, Shahrood Branch, Islamic Azad Univercity, Shahrood, Iran.
3 - Asistance Professor, Department Of History, Humanities Sciences College, Shahrood Branch, Islamic Azad Univercity, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

During the confrontation between the two Islamic civilizations and Western civilization in the 5th and 6th centuries AH, a favorable opportunity was provided for the transmission of civilizational heritage and cultural and scientific achievements. Even the Crusades, aimed at infiltrating the Orient, introduced Europeans to the radiant face of Islamic civilization and culture. In the transition from the confrontation to the interaction of civilization, medical knowledge also spread from the field of Islam to Western civilization and reminded Europe of the need to increase the level of health and scientific dynamism.
Relying on a descriptive-analytical method based on library data, the present study aims to address the unspoken angles and factors affecting the process of transfer of Islamic medicine to the Western world along the cultural interactions of the Middle Ages. One of the important aspects in the process of civilization convergence between the two fields of East and West was borrowing science and attracting innovative techniques of Muslim scholars, especially in the field of scientific adaptation. Thus, the innovations and teachings of Muslim physicians and the progress of the Islamic world in the field of health and paramedics attracted the attention of Europeans and, by translating the works of Muslims, fueled the wave of the Renaissance in the West.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic medicine
  • Europe
  • interactions of civilization
  • Middle Ages