دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، بهار 1398 
4. هنرنمائی أرموی موسیقیدان ایرانی در بغداد عصر مغولان

صفحه 79-99

محمد رضا هاشمی نیا؛ محمد سپهری؛ ستار عودی