دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، اسفند 1400 
2. اصلاحات ارضی در آذربایجان با تاکید بر موقوفات

صفحه 33-59

شهین عسگریار؛ منیژه صدری؛ عزیز طالعی قره قشلاق؛ منیره کاظمی راشد


6. تحلیلی بر عملکرد عالمان شیعی در صیانت از دین در عصر ناصرالدین شاه قاجار

صفحه 148-176

محمدرضا باقری زاده گان؛ ناصر باقری بیدهندی؛ علی آقانوری


7. انسان‌شناسی تاریخی رواج آیین شمنیسم در بین اقوام ترکمن

صفحه 177-208

شاهپور قجقی نژاد؛ محمود سید؛ علی باصری؛ وحید رشیدوش


8. تبیین و تحلیل رویکردهای تبلیغاتی امویان

صفحه 209-234

نبی سنجابی؛ فریناز هوشیار؛ ناصر جدیدی


10. پیامدهای قراردادسن پترزبورگ درایران

صفحه 255-289

حجت عبداللهی؛ معصومه قره داغی؛ منوچهر صمدی وند؛ نازلی اسکندری نژاد


13. تاثیر اندیشه های اخوان الصفا بر جنبش سربداریه

صفحه 349-368

مصطفی عبدالهی؛ رامین یلفانی؛ محبوبه شرفی


14. جنبش ایرانیان علیه عباسیان با تاکید بر راوندیه

صفحه 369-392

مرتضی علی بهمنی؛ مهدی گلجان؛ محبوبه شرفی