راهنمای نویسندگان

 راهنمای نگارش و تنظیم مقاله :

مقالات ارسالی باید الزامات زیر را در نوشتار مقاله  خود رعایت نموده باشند در غیر اینصورت با عنوان عدم رعایت ضوابط و شرایط مجله ، مقاله به انها مسترد می شود.

مقالات الزاما" باید شامل قسمتهای زیر باشد:

1- عنوان مقاله  2- چکیده فارسی تا 200 کلمه  (به همراه کلید واژه)، 3- مقدمه ، 4- بحث ،5- نتیجه گیری 6- ،سپاسگزاری(اختیاری) 7- منابع و مراجع  به ترتیب باشد. .

توضیح : مقاله باید دارای  عنوان مقاله  ، چکیده و کلیدواژه به انگلیسی باشد. که در هنگام   تکمیل سامانه مجله ، در محل مربوطه باید قرار گیرد.

قواعد تایپی :

مقالات باید حدکثر در 25 صفحه با فرمت زیر و با نرم افزارWORD آماده  شده باشند

اندازه کاغذ (Paper Size )  در نرم افزار مایکروسافت  ورد   175 (عرض ) در 245 ( ارتفاع ) میملیمتر تعیین شود.

 حاشیه ها : 2,5 cm از بالا، پائین ،چپ وراست

اندازه و نوع قلم عناوین اصلی ( Btitr- اندازه 9 ) شامل عنوان مقاله- نام نویسندگان - مقدمه  - بحث –نتیجه گیری و منابع(منظور فقط خود عناوین است)

اندازه و نوع قلم وابستگی اساتید به دانشگاه مربوطه: (B Lotus – اندازه 10)

اندازه و نوع قلم کلیه متون داخلی (B Lotus – 12)

اندازه ونوع قلم چکیده فارسی (B Lotus – اندازه 10)

اندازه ونوع قلم عنوان انگلیسی(  Times New Roman- اندازه 14- bold )

اندازه ونوع قلم چکیده انگلیسی (Times New Roman- اندازه 10)

 رعایت نکات زیر در نگارش نخصصی  بخشهای مختلف مقاله  الزامی است :

  • عنوان  باید رسا وگویا باشد وحداکثر از 15 واژه تشکیل شده باشد.
  • چکیده فارسی وانگلیسی باید حداکثر 200 واژه داشته باشد و دارای 3 تا 5  کلید واژه باشد..
  • چکیده انگلیسی باید دقیقاً مطابق با چکیده فارسی تهیه گردد..
  •  مقدمه باید طرح مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه به طور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد .
  • بحث و نتیجه گیری باید شامل مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات مشابه باشد. جزئیات اطلاعات نباید مجدداً در بحث تکرار شود. در این زمینه باید بر جنبه- های جدید و مهم مطالعه و نتایج به دست آمده از آنها تأکید شود .
  • عناوین جدول ها در بالا و عناوین شکل ها در زیر آنها نوشته شود. از به کار بردن عنوان هایی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و آن ها با عنوان "شکل" درج شوند. همه اعداد، واحدها و مقیاس ها در جدول ها و شکل ها و سایر قسمت های مقاله باید به فارسی باشند. واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد عکس ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.
  • سپاسگزاری باید از تمامی افرادی که جزو نویسندگان نمیباشند و در زمینه علمی، نوشتاری و ... کمک کردهاند و همچنین از سازمانهای تأمین کننده منابع مالی و امکانات مورد نیاز، قدردانی به عمل آید .
  • منابع کلیه ارجاعات باید در متن بر اساس ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه در میان پرانتز آورده شود. مثال؛ (شفیعی کدکنی، 1370 : ص304 ) اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، فقط به ذکر نامخانوادگی نویسنده اول و سپس “همکاران” و یا بهصورت لاتین (et al.،) اکتفا شود (. شفیعی کدکنی و همکاران، 1370 : ص304)

( از ارجاع با شماره و به صورت پی نوشت خودداری گردد فقط وفقط در صورت نیاز به ادای توضیحات بیشتر از پی نوشت استفاده شود ).  

منابع و مآخذ استفاده شده در متن باید در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا( نام خانوادگی نویسنده اول کتاب یا مقاله )، شماره گذاری  شود . نحوه  ارائه منابع به شرح زیر می باشد.

الف: کتاب

نام خانوادگی (شهرت)، نام .(سال انتشار). نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر: نام ناشر، نوبت چاپ .

ب: نشریه یا مجله:

نام خانوادگی (شهرت)، نام .(سال انتشار). «عنوان مقاله» نام نشریه، شماره دوره، صفحات مقاله (از ص تا ص(

ج: مجموعه مقالات

نام خانوادگی، نام .( سال انتشار). عنوان مقاله «درون گیومه»، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله ( از ص تا ص )

د: سایتهای اینترنتی

 نام خانوادگی، نام .(آخرین تاریخ). «عنوان موضوع»، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک .