اعضای هیات تحریریه

مجله تاریخ محلات ضمن بهره گیری از راهنمایی اساتید برجسته تاریخ کشور در دانشگاه های مختلف ، از عزیزان زیر در هیئت تحریریه خود بهره می جوید

مدیر مسئول

دکتر امیر تیمور رفیعی

تاریخ هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

amtera.jhiaumahallat.ac.ir

سردبیر

دُکترسید اصغر محمود آبادی

تاریخ استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

chiefeditor.jhiaumahallat.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامحسین زرگری نژاد

تاریخ پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران

fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
zargariiaumahallat.ac.ir

دکتر محمدکریم یوسف جمالی

تاریخ استاد تمام گروه تاریخ ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

research.iaun.ac.ir/pd/yousefjamali/HTMLShowResume_Papers_Fa.php
yosef.jamali.j.2000yahoo.com


http://www.safavica.ir/yousefjamali/

دکتر علاءالدین آذری

تاریخ استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه تهران

azari.jhiaumahallat.ac.ir

دکتراسماعیل حسن زاده

تاریخ دانشیار تاریخ دانشگاه الزهرا

adabiat.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub7/pdf/rezomeh/D-hasanzadeh.pdf
e.hasanzadehalzahra.ac.ir

دکترحسین مفتخری

تاریخ استاد تمام تاریخ دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/480/%D8%AD%D9%80%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%AE%D9%80%D8%B1%DB%8C
mo.jhiaumahallat.ac.ir


زمینه های پژوهشی:

اسلام در ابران

ملل و نحل

روش شناسی و تاریخنگاری

 

زمینه های تدریس:

مباحث نظری تاریخ (فلسفه تاریخ، تاریخنگاری، مبانب علم تاریخ، جامعه شناسی تاریخی و ...)

تاریخ فرق و مذاهب

تاریخ ایران از اسلام تا مغول

 

تجارب کاری:

عضو هیئت ممیزه دانشگاه خوارزمی

 عضو شورای پژوهشی دانشگاه خوارزمی

عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی تاریخ

عضو هیئت مدیره مجلات علمی – پژوهشی 

دکتر ستار عودی

دانشیار گروه تاریخ واحد نهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی

oudiiaumahallat.ac.ir

دکترفریدون الهیاری

تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

elahiari.jhiaumahallat.ac.ir

دکترحسین زمانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

zamani.jhiaumahallat.ac.ir

مدیر اجرایی

محمد علی علی آبادی

هیئت علمی

geo.aliabadigmail.com