فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری تخصصی در مجله تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات  یک سازوکار  چند مرحله  ای دارد . با این حال، پذیرش و یا رد نهایی مقاله بر عهده داوران تخصصی نیست. تصمیم نهایی در خصوص چاپ مقاله توسط اعضای هیأت تحریریه  براساس نظر داوران محترم و بررسی مقاله است و در رأس این تصمیم‌گیری نیز سردبیر قرار دارد.

1-داوری تشخیصی(حداکثر ۱۰ روز)

بعد از بارگذاری مقاله توسط نویسنده، مقاله به طور اجمالی بررسی می‌شود. مقالاتی که معیارهای لازم زیر راداشته  باشند به داوری تخصصی ارسال می‌شوند:

۱. با اهداف و چشم اندازهای فصلنامه مطابقت داشته باشد.

۲. موضوعات کاربردی در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی در متن مقاله به خوبی تبیین شده باشد.

۳. مقاله به لحاظ محتوایی و علمی واجد شرایط ارسال به داوری باشد.

۴. شیوه نامه نگارش فصلنامه در آن رعایت شده باشد.

2- داوری تخصصی (15 روز الی 2 ماه )

مقاله‌هایی که در مرحله بررسی تشخیصی مناسب تشخیص داده شوند، به  به صورت محرمانه  یا دوسویه ناشناس به  حداقل دو داور  وحداکثر 4 داور  ارسال می‌شوند. در صورت نظر اکثریت  داوران مبنی  برقابل  پذیرش  بودن  مقاله  با اصلاحات  کلی یا جزئی ،مقاله جهت انجام اصلاحات به نویسنده مسئول ارسال می گردد . سپس سردبیر به همراه سایر اعضای هیئت تحریریه مقاله را براساس گزارش تخصصی داوران و توضیحات آنها و ویرایش‌های انجام شده توسط نویسنده بررسی می­‌کنند و بر این اساس تصمیم گیری انجام می‌شود . در صورتی که اصلاحات به عمل آمده مورد تأیید قرار گیرد پذیرش  اولیه (علمی) برای مقاله صادر خواهد گردید .پذیرش نهایی مقاله منوط به پرداخت هزینه پذیرش  فصلنامه،برطرف نمودن کلیه ایرادات  مربوط به نویسندگان و سمت سازمانی آنها در سامانه می باشد. صفحه آرایی  مقاله نهایی  بر عهده  نویسندگان  بوده و در این راستا فایل قالب نهایی مجله برای نویسندگان ارسال می شود که نویسندگان باید حداکثر ظرف 15 روز نسانجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می‌شود).

 نکته : تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می‌شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام می‌شود. دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است.