روش ارسال مقاله

1-ارسال مقاله به مجله منحصرا از طریق  همین وب سایت و توسط نویسنده مسئول باید  انجام شود .برای این کار ابتدا باید نسبت  به ثبت نام  در سامانه مجله اقدام نماید. 

2-  تهیه دوفایل با مشخصات :  paper.docX    (حاوی اصل مقاله در فرمت خواسته شده بدون ذکر نام نویسنده یا نویسندگان )

Authors.docx  (حاوی  مشخصات نویسندگان و  وابستگی دانشگاهی آنها  به فارسی و انگلیسی  به طور صحیح براساس بخشنامه های  دانشگاه یا موسسه مربوطه)

3- واریز فیش بانکی از طریق مراجعه حضوری یا از طریق سامانه های بانکی به 

شناسه شبا حساب متمرکز دانشگاه آزاد اسلامی  واحد محلات 

  IR98 0170 0000 0010 4151 7320 05   یا حساب سیبا ملی   0104151732005  

4 - ورود به سامانه مجله و بخش ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول ، تکمیل بخش های مورد نیاز در سامانه 

دقت شود  ترتیب نویسندگان و وابستگی دانشگاهی آنها (پست سازمانی ) به همان ترتیب ,و شرحی باشدکه در فایل نویسندگان آورده شده است

5- بارگزاری فایل ها و فیش بانکی مورد نیاز و ارسال به دفتر مجله