بررسی نقش ایزدمهر در متن مذهبی مهر یشت اوستا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ،ایران

2 گروه تاریخ دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد نجف اباد

3 گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد،ایران

4 استادیار گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

بررسی نقش ایزد مهر در متن مذهبی مهر یشت او ستا
چکیده
در این تحقیق نقش ایزدمهر در متون مذهبی مهریشت اوستا مورد بررسی قرار گرفته است. بحثی که به صورت جامع مورد توجه نبوده است. سؤالات اساسی مورد اهتمام این است که چه عوامل و انگیزه هایی در نگارش متن مذهبی مهریشت دخیل بوده است. ایزدمهر چه کارکردهایی بر متون مهریشت داشته است و تأثیرگذاری آن تا حد بوده است. این تحقیق به شیوه کتابخانه‎ای است و به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش و تدوین درآمده است. نتایح تحقیق حاکی از آن است که با ظهور زرتشت نقش ایزمهر کم رنگ و به جایگاه پایین تر تنزل می کند. هرچند به احترام این ایزد و پیروانش در کتاب اوستا بخشی به نام او نام گذاری شده است.
ایزدمهر از لحاظ اجتماعی و ... همانند جایگاه خود در آیین مهر، در آیین زرتشت نیز بر زندگی مردم عصر خود تأثیرگذار بوده است. از نام گذاری اسامی که با مهر آغاز و یا پایان می یابند تا باورهاو عقاید رایج مهری همه دلایلی است بر نفوذ این ایزد در شئونات زندگی مردم عصر خود.

کلیدواژه : مهر ، خورشید ، یشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the role of the god of Mehr in the religious text of Mehr Yasht Avesta

نویسندگان [English]

  • mohammadreza bavandpour 1
  • mohammad karim yousef jamali 2
  • Naser Jadidi 3
  • Shokooh Sadat Arabi Hashemi 4
1 PhD student in history, najafabad branch,islamic azad university, najafabad,iran
2 Department of History, Faculty of Humanities,Najaf abad branch,islamic Azad University ,Najaf Abad,iran
3 Department of History, Faculty of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
4 Assistant Professor of History, Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Abstract

The cult of Sun Worshiping has long been practiced in ancient Iran . But after the prosperity of Zoroastrianism by Zarathustra, Mehr , who was considered the god of Mehr and the sun , became the god of Mehr and descended from the rank of god . . , and in Avesta he was given a part called Mehr Yasht . The seal is not the same as the sun , but later the two were combined and considered one . In Avesta, the god of love is introduced as the angel of light and enlightenment, as well as war , and has the high qualities of power and heroism. In this research , which has been done as a library , we examine the role of God Mehr socially and its function based on Mehr Yasht texts . . .

Keywords : Mehr , the Sun , Yasht

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mehr
  • the Sun
  • Yasht